Vem Äger Företagskulturen? (In Swedish)

Enligt Wikipedias enkla beskrivning är företagskultur ”ett mönster av antaganden som en grupp har hittat på eller utvecklat för att hantera hur man agerar internt eller externt i ett specifikt företag. Dessa antaganden har fungerat tillräckligt bra för att anses vara det korrekta sättet att agera och överförs till nya medlemmar i företaget.”

En djupare infallsvinkel kommer från den amerikanske psykologen Edgar Schein som delar in företagskultur i tre nivåer: Artefakter, Uttalade Värderingar, och Grundläggande Antaganden, och tillsammans lägger de grunden för kulturen inom ett företag. (Jag skrev faktiskt min C-Uppsats om just detta, så är du nyfiken på att lära dig mer om det kan du läsa den här.)

Anledningen till att jag ville skriva denna artikeln var för att jag nyligen fick höra att jag och min kollega Anders bidrar stort till företagskulturen på Captario (där jag i skrivande stund jobbar), och var då även en anledning till att vi inte fick sparken vid en personalnedskärning (till följd av dålig likviditet.) Sånt är ju alltid kul att höra, men vad innebär det?

Lyssnar man på Wikipedia igen så heter det att ”företagskulturen byggs upp av dem som arbetar i företaget, mer eller mindre styrt och påverkat av företagsledningen.” Företagskultur är också ett sätt för företag att göra sin verksamhet synligare och att attrahera tänkbara medarbetare. Enligt min mening är företagskultur att betrakta enligt följande:

Ledningen har ansvaret… –  Ja, ledningen har en avgörande roll i att skapa och påverka företagskulturen, och bär ansvaret för att skapa en hälsosam kultur som uppmuntrar till trivsel, produktivitet, och samarbete. Dålig företagskultur kan leda till hög personalomsättning, sjunkande produktivitet, och en dålig arbetsmiljö, vilket i sin tur kan påverka företagets framgång. Det är ledningen som skall hantera i vilket riktning de vill driva företagskulturen, samt själva föregå med gott exempel för den kultur de vill skapa.

…men de anställda driver den! – Även om ledningen har det övergripande ansvaret för företagskulturen, så går du som anställd inte fri från ansvar. Du är ansvarig för dig själv för att bidra en god kultur, ta initiativ för att skapa en miljö som du trivs och frodas i. Det handlar om att vara positiv och jobba mot en öppen och kommunikativ arbetsmiljö, att engagera dig och visa intresse för dina kollegor och företaget som helhet, och att ta ansvar för dina egna handlingar och beslut. Givetvis finns det företagskulturer som är dåliga, och det spelar ingen roll hur mycket man än försöker att skapa en trivsam miljö. Jag menar att man initialt måste åtminstone försöka, men ser man ingen skillnad skall man helt enkelt byta jobb. Livet är för kort för att spendera det på en arbetsplats som gör att man mår dåligt.

Sammanfattningsvis är företagskultur något som skapas av och påverkar alla i ett företag. Alla har ett ansvar, där ledningen ansvarar för gruppen, medan individen ansvarar för sig själv.

Comments (

0

)

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: